ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 พ.ศ. 2535
อายุของ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
โรงเรือน                                                                
สิ่งปลูกสร้าง/ปี                                                                                                            
ประเภทตึก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76% ตลอดอายุการใช้งาน
หักร้อยละ                                                                                                            
ประเภทตึกครึ่งไม้ 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85% ตลอดอายุการใช้งาน  
หักร้อยละ                                                                                                            
ประเภทไม้ 3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 72 79 86 93% ตลอดอายุการใช้งาน  
หักร้อยละ